- یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 الحاق می ‌شود:
تبصره - مقررات این ماده در مورد حبس‌ های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.