- ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌ شود:
ماده 139 - در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.